Logo Norway Grants

Pracovní skupiny zmocněnkyně k dětem vězněných rodičů

Ve středu 8. února se Lenka Ouředníčková, ředitelka RUBIKON Centra pro inovace a rozvoj účastnila dalšího setkání Pracovní skupiny zmocněnkyně vlády pro lidská práva k dětem uvězněných rodičů. Cílem pracovní skupiny je zohlednit a projednat problematiku dětí uvězněných rodičů, a to v šesti stanovených oblastech, a předložit dokument shrnující opatření, která by v těchto oblastech měla být přijata, aby se co nejvíce ošetřily a eliminovaly negativní důsledky uvěznění některého, někdy dokonce obou rodičů, na samotné dítě a na jejich vzájemný vztah.

Obsah dnešní pracovní skupiny se proto týkal standardu kontaktu mezi dítětem a vězněným rodičem.

Vůbec prvním mezinárodním nástrojem, který hovoří např. o potřebách dětí umístěných ve vězení se svým rodičem, jsou Bangkocká pravidla. Právě kontakt s dětmi je jedním z důležitých témat Bangkockých pravidel. A stejně tak jsou pravidla, primárně upravující specifické zacházení se ženami, aplikovatelná na muže, protože i oni mají svou specifickou rodičovskou roli otce.

Jsme rádi, že téma kontaktu uvězněných matek a otců se svými dětmi je předmětem zájmu zmocněnkyně a všech členů skupiny, která jde napříč všemi obory v oblasti vězeňství. Kromě zmocněnkyně vlády pro lidská práva se jí účastní zástupci ministerstev – MSp, MPSV, MZ, MŠMT, dále pak zástupci Generálního ředitelství Vězeňské služby, Institutu pro restorativní justici, Českého helsinského výboru, Profesního sdružení přechodných pěstounů, Mezinárodního vězeňského společenství, a celé řady dalších neziskových organizací a platforem činných v oblasti trestní justice.

#bangkockapravidla #bangkokrules #detiveznenychrodicu #pracovniskupinakdetemveznenychrodicu

žena s dítětem v náručí ve vězení

Nejnovější příspěvky