Logo Norway Grants

Výzkum

K problematice stále se zvyšujícího počtu vězněných žen v ČR, naplňování jejich práv a specifických potřeb nemáme relevantní data. V rámci projektu Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen, financovaného grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů, byl proto realizován kvalitativní výzkum věnovaný problematice trestaných žen. Výzkum probíhal formou řízených rozhovorů s 31 propuštěnými ženami a 12 s odbornicemi a odborníky, kteří s touto cílovou skupinou pracují.

O AUTOROVI

Mgr. Jiří Mertl, Ph.D.  Zabývá se kriminologií, sociální spravedlností, kritickou sociální prací, sociální deviací a marginalizací. V současné době ho zajímá zejména sociální práce a poradenství s vězněnými a propuštěnými osobami, a to v ideových intencích kritické sociální práce, tedy jak strukturální a kulturní problémy ČR přispívají k vytváření a páchání kriminality a jak jí lze preventivně předcházet za pomoci sociálních a institucionálních změn.

SHRNUTÍ A VÝSLEDKY

Základní zjištění:

 • trestná činnost žen je velmi často spojená s marginalizací, traumatizací a toxickými partnerskými vztahy
 • ženy jsou mnohem častěji oběťmi násilí
 • nejčastěji páchají majetkovou trestnou činnost v důsledku závislostí
 • ženy páchající násilnou trestnou činnost byly v drtivé většině případů samy obětí nějaké formy násilí (fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického…)
 • typickým případem z výzkumu je žena, která se po propuštění potýká s
  marginalizací, dluhy a exekucemi, nestabilním bydlením,  narušeným
  duševním zdravím, toxickými partnerskými vztahy a péčí o dítě, u něhož zpravidla usiluje, aby ho dostala do péče
 • specifickou
  potřebou vězněných je i kontakt s rodinou a dětmi, který byl také narušen uvězněním
 

Možná východiska:

 • komplikovanou situaci vězněných a propuštěných žen by pomohly řešit dostupné a propojené programy, které by v kombinaci s alternativními testy adresovaly tyto potřeby a pomohly ženám nastartovat nové životní strategie a vymanit je z
  kruhu marginalizace a s ní související trestné činnosti

Celá výzkumná zpráva Ženy s žitou zkušeností s výkonem trestu odnětí svobody a jejich specifické potřeby je ke stažení ve formátu pdf dispozici ZDE