Logo Norway Grants

O projektu

Ilustrace pro projekt Bangkok Rules

Projekt reaguje na výzvu OSN a PRI (Penal Reform International), které apelují 
na potřebu řešení globálního problému nárůstu vězněných žen implementací
tzv. Bangkok Rules (dále jen BR) v praxi jednotlivých států.

V České republice se za posledních 20 let počet vězněných žen více než zdvojnásobil. V poměru žen mezi vězněnými osobami zaujímá Česká republika 5. místo v Evropě a 25. ve světě (k červnu 2022).

CÍLE

Hlavním cílem projektu je zlepšit naplňování práv vězněných a propuštěných žen v ČR a efektivní uplatňování principů Bangkok Rules (dále jen BR).

Dalšími cíli projektu jsou:

VZDĚLÁVÁNÍ

Součástí projektu je vzdělávání odborníků, kteří pracují s vězněnými a trestanými ženami, např. Probační a mediační služba ČR, Vězeňská služba ČR, pracovníci nevládního sektoru, sociální kurátoři, sociální pracovníci, experti na lidská práva, akademická obec, policy makers a zástupci politické reprezentace. 

Cílem je zvýšit jejich povědomí o existenci Bangkok Rules a napomoci jejich uplatnění v České republice. Důraz je kladen na fázi integrace žen po výstupu z vězení.

Odborná setkání

Odborná podpůrná skupina/core group

Skupina 5 – 6 odborníků napříč sektory a obory, jejímž cílem je sdílet výstupy projektu a podílet se na návrzích řešení, vč. sběru podnětů pro praktickou implementaci BR v kontextu ČR a identifikaci největších překážek.

Kulaté stoly

Celkem 4 kulaté stoly, každý určený pro skupinu 15 odborníků napříč obory. Cílem je sdílet zkušenosti s prací s cílovou skupinou žen, které se dostaly do konfliktu se zákonem. Potřeby a pohled trestaných žen budou prezentovány také očima samotné cílové skupiny – osob s žitou zkušeností. 

Online seminář za účasti norského experta

Předpokládaný počet účastníků 90 z různých sektorů a oborů, cílem je zvyšování povědomí o dané problematice a sdílení dobré praxe ochrany lidských práv vězněných žen v Norsku.

Klub Bankgkok Rules

Neformální síť odborníků napříč obory. Cílem je informování o dění v projektu, sdílení výstupů projektů a podpora vzájemné spolupráce. 

PROČ

Ikona trend

Trend nárůstu počtu vězněných žen je závažný společenský problém.

Má negativní dopad na integraci a společenské uplatnění žen a jejich důstojný život.

Prohlubuje již tak nerovné postavení žen na trhu práce a ve společnosti.

Znesnadňuje přístup k rodičovským právům.

Prohlubuje genderovou chudobu a ohrožení sociálním vyloučením.

KDO

RUBIKON Centrum, hlavní realizátor projektu, je nezisková organizace. Od roku 1994 pomáhá lidem, kteří se rozhodli překročit svou trestní minulost. Usiluje o jejich návrat do společnosti. RUBIKON Centrum se rovněž zasazuje o změny systému integrace s trestní minulostí a vytváří bezpečnější a otevřenější společnost. Více informací na  www.rubikoncentrum.cz

Partnerem projektu je norská nezisková organizace Culture Break Borders (dále jen CBB). CBB se věnuje organizaci nejrůznějších uměleckých a kulturních aktivit v Norsku a v zahraničí, do kterých zapojuje umělce napříč uměleckými obory (hudba, tanec, drama, výtvarné umění apod.). Specifickým know-how  CBB je realizace kulturních, osvětových aktivit a využívání prvků umění jako nástroje ke snižování předsudků vůči marginalizovaným skupinám.

Kromě toho se CBB ve své činnosti zaměřuje také na podporu lidských práv, demokracie a občanské společnosti. Více informací na www.culture-break-borders.com

Projekt Naplnění Bangkok Rules V ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen realizuje RUBIKON Centrum v partnerské spolupráci s norskou nevládní organizací Culture Break Borders, s dobou realizace v letech 2022 – 2023.

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska v rámci finančního mechanismu Norské fondy 2014 – 2021. Více informací na www.eeagrants.cz.